YAVI

已下市
YAVI i05
YAVI i05
 • 原廠價 $ 1,288
 • 上市日: ------
YAVI i23
YAVI i23
 • 原廠價 $ 2,288
 • 上市日: 2014/10
YAVI i62
YAVI i62
 • 原廠價 $ 3,990
 • 上市日: 2014/12
YAVI 雅米 i16
YAVI 雅米 i16
 • 原廠價 $ ------
 • 上市日: 2014/07
YAVI i36
YAVI i36
 • 原廠價 $ 2,680
 • 上市日: ------
YAVI i37
YAVI i37
 • 原廠價 $ 3,088
 • 上市日: 2014/12