Haier

已下市
Haier P5
Haier P5
 • 原廠價 $ ------
 • 上市日: ------
Haier T1120
Haier T1120
 • 原廠價 $ ------
 • 上市日: 2006年04月
Haier C800
Haier C800
 • 原廠價 $ ------
 • 上市日: 2006年01月
Haier D1000
Haier D1000
 • 原廠價 $ ------
 • 上市日: 2005年12月
Haier T1100C
Haier T1100C
 • 原廠價 $ ------
 • 上市日: 2005年
Haier C1700
Haier C1700
 • 原廠價 $ ------
 • 上市日: 2007年05月
不在台上市
Haier PAD 712
Haier PAD 712
 • 原廠價 $ ------
 • 上市日: 2012年12月(中國)