NEC

已下市
NEC N600i
NEC N600i
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: 2005年07月
NEC DB7000
NEC DB7000
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: ------
NEC N908
NEC N908
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: ------
NEC FOMA N-02A (貿)
NEC FOMA N-02A (貿)
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: 2008年11月(日本)
NEC e636
NEC e636
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: ------
NEC N500i
NEC N500i
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: ------

顯示更多

不在台上市
NEC MEDIAS W N-05E
NEC MEDIAS W N-05E
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: 2013年4月(日本)
NEC MEDIAS X N-06E
NEC MEDIAS X N-06E
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: 上市時間未定
NEC N-06C(貿)
NEC N-06C(貿)
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: 不會在台上市
NEC LifeTouch
NEC LifeTouch
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: 上市時間未定
NEC MEDIAS TAB UL N-08D
NEC MEDIAS TAB UL N-08D
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: 2012年12月(日本)
NEC MEDIAS X N-07D
NEC MEDIAS X N-07D
 • 原廠價: $ ------
 • 上市日: 2012年7月(日本)

顯示更多